Google Services

Google Translate

Google Search

Croeso i /Welcome to

Ysgol Pen Y Pîl

Creu dyfodol disglair

Llythyron / Letters

Llythyr Tir ysgol di-fwg : Smoke-free grounds Letter

Profion COVID-19 mewn lleoliadau addysg - COVID-19 Testing in Education settings

Neuadd y Sir Llythyr i Rhieni - County Hall Letter to Parents

Llythyr ebost staff i rieni - Staff email addresses for parents Letter

Llythyr pwysig i rieni blwyddyn 1 / Important Letter for Year 1 parents

Llythyr Dysgu ar-lein - Online Learning Letter

Llythyr Trip BL 3 Trip Letter

Llythyr Plant y lluoedd arfog - Services Children Letter

Llythyr Banc Bwyd Caerdydd - Cardiff Food bank Letter

Llythyron Pwysig am drefniadau Iechyd & Diogelwch COVID - Important letters regarding COVID & Health & Safety arrangements

Cylchgrawn WCW a'i Ffrindiau - WCW & Friends magazine

Llythyr Awdit Clwb Brecwast / Breakfast Club Audit

Llythyr Profion COVID + Dyddiadau HMS : COVID Tests + INSET Days Letter

Dyddiadau'r Tymor ~ Term Dates

Llythyr BL 5 - Year 5 Letter

Llythyr Colorfoto Letter

Llyfrau Darllen Ysgol - School Reading Books

Gwybodaeth i rieni/Information for Parents - Covid19

Trosglwyddo i Addysg Uwchradd 2021 - Transfer to Secondary Education 2021

Llythyr Trefniadau Cyrraedd yr Ysgol - Arriving at school arrangements letter.

Pontio Bro Edern Transition

Ail-agor yr ysgol Medi 20 - School Reopening Sept 20

Llythyr Call of the Wild Letter - 10.7.2020

Gwisg Ysgol 2020 - YC Sports - School Uniform 2020

Gwersi Cerdd Hydref 2020 - Music Lessons Autumn 2020

Llythyr Schoop Letter

Fideo CROESO NOL - trefniadau dychwelyd i’r ysgol

Still image for this video

Fideo Croeso Nol Cyfnod Sylfaen

Still image for this video

Video dychwelyd i'r ysgol. Return to school Video

Still image for this video

Llythyr Dychwelyd i'r Ysgol - Returning to School letter

Llythyr gan gyngor y Sir / Letter from Cardiff County

Llythyr SeeSaw - Meithrin / Derbyn - SeeSaw Letter

Trefniadau newydd tasgau Dysgu yn y Cartref _ New Home Learning task arrangements

Ffurflen Gais Gofal Plant - Childcare Application form

Llythyr Gweithwyr Allweddol Key Worker Letter

Llythyr Cysylltu gydag Athrawon - Teaching staff contact letter

Llythyr Pecyn dysgu yn y Cartref - Home Learning Pack Letter

PWYSIG - Llythyr Gweithwyr Allweddol Key Workers Letter - URGENT

Lythyr rhieni - Diweddariad CV10 - Latest Letter to Parents 19.03.20

Diweddaru COVID19 Update 18.03.20

Llythyr i rieni Coronavirus letter to Parents 13.03.20

Llythyr Datganiad am COVID 19 Statement Letter

Llythyr Colorfoto Letter re 29/01/2020

Llythyr Sesiynau Cymraeg am ddim - Free Welsh Sessions

Llythyr NSPCC

Llythyr Chwaraeon Merched / Girls Sporting Event (bl 5 a 6)

Gig Bronwen Lewis - blwyddyn 5

Diwrnod Plant Mewn Angen - Children in Need Day

BL 3-6 Clwb Dawns a Drama - Ysgol Pen y Pil - Dance and Drama Club Year 3-6

BL 6 Llythyr Llangrannog Letter Year 6

Llythyr Dosbarth Derbyn 2020 Reception Class Letter

Derbyn + BL 1 - Sioe Cyw Nadolig - Reception + Year 1

BL 3-6 : Sioe Nadolig THE SNOW QUEEN Christmas Show : Year 3-6

BL 3,4+5 Jambori yr Urdd Jamboree Year 3,4+5 06/11/19

Sesiynnau Chwarae am ddim dros Hanner Tymor yn yr ysgol - Free Play sessions over Half Term in school

Dyddiadau Tymor yr Hydref : Autumn Term Dates 2019

Llythyr Dechrau'r Ffederasiwn y Ddraig - Start of the Federation Letter

Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth - Diwrnod Gwisgo Coch : Show Racism the Red Card - Wear Red Day 18/10/19

Disgo Calan Gaeaf - Halloween Disco 22/10/19

Ffair Lyfrau Scholastic Bookfair 14-16/10/19

Diwrnod T. Llew Jones Gwener Hydref 11eg : T. Llew Jones Day Friday 11th October

Llythyr Banc Bwyd : Food bank Letter

Pontio Blwyddyn 6 : Ysgol Bro Edern : Year 6 Transition

Cwpan Rygbi'r Byd Pen y Pil Rugby World Cup

Gwersi Nofio BL 5 - Year 5 Swimming Lessons

Wythnos Ailgylchu -Sioe Ffasiwn : Recycling Week - Fashion Show

Prynhawn Croeso - Welcome Afternoon

Clwb Plantos Yr Urdd Children's Clubs

WCW a'i Ffrindiau - Dychwelyd i'r ysgol erbyn 16/09/19 : Return order Form by 16/09/19

Clwb Chwaraeon Urdd Sports Club 3-4pm

Llythyr Llangrannog 2019 - BL 6

Llythyr Gwaith Adeiladu Medi 2019 - Building Work Sept 2019

Llythyr Llys Buddugol Abergele Winning House Letter

Llythyr casglu hen esgidiau + Old shoes collection

Llythyr Diolch am Nawdd - Thank you Letter

Cinio Ysgol - BBQ Haf - School Dinners Summer BBQ 09/07/19

Trefniadau Dosbarthiadau Mis Medi 2019 - Class Arrangements for September 2019

Trefniadau Diwedd y Dydd, Derbyn - BL 2 : End of the Day Arrangements, Reception - Year 2

Llythyr Bro Edern + Hyffordiant Beicio - BL 5 : Year 5 Bro Edern Letter + Cycling Proficiency

Llythyr Cinio Picnic Letter 28/06-02/07/19

Wythnos ARhPh CA2 / Key Stage 2 SRE Week

Llythyr Gwisg Wythnos Lles a Ffitrwydd - Fitness Week Clothing Letter

Noson Gwis - Quiz Night 26.06.19

Sialens Milltir y Dydd - Mile a day challenge 24/06 - 28/06/19

Trefniadau Mabolgampau'r Ysgol - School Sports Day Arrangements

Trefniadau Mabolgampau'r Meithrin - Nursery Sports Day Arrangements

Clybiau Newydd -Menter Caerdydd- New Clubs

Llythyr Sesiynau Chwaraeon - Sports Sessions Letter

Llythyr Swyddi Rhiant Lywodraethwyr - Parent Governor Positions Letter

Llythyr Ffederasiwn y Ddraig Letter

Llythyr Prosiect Dawns - Dance Project Letter

Llythyr Tafwyl BL 1 + BL 2 - Tafwyl Letter Year 1 + Year 2

Llythyr Enw'r Ffederasiwn - Federation Name Letter

Llythyr Chwricwlwm newydd - New Curriculum Letter

Llythyr Ffederasiwn Pen y Pil-Bro Eirwg Federation Letter

Helfa Wyau Pasg - Easter Egg Hunt 09/04/19 - 10/04/19

Bwrlwm Pasg - Easter Bwrlwm Pen y Pil : 15/04/19-18/04/19

Llythyr Ffair Scholastic Bookfair

Llythyr Llyngyr - Threadworm letter

Llythyr Diwrnod y Llyfr - 2019 - World Book Day Letter

Llythyr Pontio BL 6 - Year 6 Transition Letter - Ysgol Bro Edern

Llythyr Diwrnod Gwisg Anffuriol Tafwyl - Tafwyl Non-Uniform Day

Disgo Santes Dwynwen Disco - 29/01/19 - £2

Llythyr Ffedrasiwn Pen y Pil a Bro Eirwg Federation Letter

Llythyr Bwyd Parti Nadolig - Christmas Party Food Letter

Llythyr Ffair Entrepreneuriaeth - Entrepreneurship Fayre

Llythyr Tocynnau'r Sioeau Nadolig - Christmas Show Ticket Letter

Llythyr Pontio Cyfarfod Bro Edern Transition Meeting Letter

Llythyr Sioeau Nadolig - Christmas Shows Letter

Llythyr Plant Mewn Angen - Children in Need Letter

Llythyr Ffedereiddio - Ysgol Pen y Pil ac Ysgol Bro Eirwg - Federation Letter

Llythyr Banc Bwyd Caerdydd - Cyfraniadau croeso nawr, edrych y llythyr * Cardiff Food Bank Letter - Contributions welcome now, see letter!

Cyfarfod Llangrannog BL 6 - Llangrannog Meeting 15/10/18

Llythyr Alice in Wonderland Letter KS2 Trip

Llythyr Gohirio Colorfoto Postponed Letter

Llythyr T.Llew Jones - Diwrnod wisg lan - Dress up day 12/10/18

BL 4-6 Llythyr Eisteddfod yr Urdd - Year's 4-6 Urdd Eisteddfod

Llythyr Beth sydd Ymlaen - What's on Letter?

BL 3 Llythyr trip i Castell Henllys - Year 3 Trip Letter to Castle Henllys

Cysylltwch â Ni /Contact Us

Ysgol Pen Y Pîl Heol Glan y Môr, Trowbridge, Caerdydd, CF3 1RQ
Top