Google Services

Google Translate

Google Search

Croeso i /Welcome to

Ysgol Pen Y Pîl

Creu dyfodol disglair

Croeso / Welcome

 

Ar ran staff Ysgol Pen Y Pil a’r Corff  Llywodraethol, mae’n bleser gennyf eich croesawu i’n hysgol. Prif bwrpas pob person sy’n rhan o fywyd yr ysgol, yw i gyflawni'r safonau uchaf posibl. Mae partneriaeth gadarn rhwng pawb sy’n rhan o’r ysgol yn hanfodol os dymunwn sicrhau dyfodol llwyddiannus i’n plant. Os byddwch yn penderfynu anfon eich plentyn i Ysgol Pen Y Pil, gallwch chithau hefyd fod yn rhan o’r daith yma a chyfrannu at gymuned Tredelerch.  Byddem yn gweithio'n ddiflino i sicrhau bod pob disgybl yn cyrraedd eu potensial.

 

I gyflawni'r nod hwn, byddem yn sicrhau bod yr amgylchedd a grëwyd yn gynnes a gofalgar lle mae disgyblion yn hyderus, yn hapus ac yn datblygu i'w llawn botensial.

 

Ar y wefan hon, cewch yr holl wybodaeth angenrheidiol am ein hysgol. Mae’n gyfle i chi ddeall yr hyn yr ydym yn ei wneud a’n dyheadau ar gyfer eich plant. Mae cefnogaeth yr holl rieni a gofalwyr yn hanfodol i sicrhau cynnydd ac mae’r ysgol yn gweithredu polisi drws agored. Edrychwn ymlaen at gwrdd â chi ac os oes gennych unrhyw ymholiadau ymwneud â’ch plentyn,  mae croeso i chi gysylltu â’r ysgol unrhyw bryd.

 

Catrin Williams

Pennaeth Mewn Gofal

 

 

On behalf of the school staff and Governing Body of Ysgol Pen y Pil, it gives me great pleasure to invite you to our school.The aim of all the stakeholders of the school, is to achieve the highest standards possible. A strong partnership between everyone involved is essential if we wish to ensure a successful future for all our children.If you wish to send your child to our school, you too will be part of this journey and will contribute to the community of Trowbridge.We will work tirelessly so that every pupil achieves the highest standards that they are capable of.

 

To achieve this aim, we will ensure that the environment created is warm and caring where pupils are confident, happy and will develop to their full potential.

 

Within this website, you will find relevant information about our school. You will have the opportunity to understand what we do and our aims for your children.The support of all parents and carers is essential to ensure progress and the school practises and open door policy. We look forward to meeting you and should you have any questions or concerns regarding any aspect of your child’s development, please contact the school at any time.

 

Catrin Williams                                                                                                          

Head of School

Cysylltwch â Ni /Contact Us

Ysgol Pen Y Pîl Heol Glan y Môr, Trowbridge, Caerdydd, CF3 1RQ
Top