Google Services

Google Translate

Google Search

Croeso i /Welcome to

Ysgol Pen Y Pîl

Creu dyfodol disglair

Ein Cwricwlwm / Our Curriculum

Cwricwlwm Clwstwr Bro Edern

Cyflwyniad i'n gweledigaeth ar gyfer Cwricwlwm Clwstwr Bro Edern Dathliad o'r cydweithio yn y clwstwr wrth i ni fapio continwwm clwstwr ar gyfer disgyblion dwyrain Caerdydd a'r wybodaeth, sgiliau a'r profiadau sy'n deillio o hynny Ysgolion: Berllan Deg Bro Eirwg Glan Morfa Pen-y-Groes Pen y Pîl #ClwstwrBroEdern #joio Music credit: Stockaudios

Cwricwlwm Clwstwr Bro Edern

Cyflwyniad i'n gweledigaeth ar gyfer Cwricwlwm Clwstwr Bro Edern Dathliad o'r cydweithio yn y clwstwr wrth i ni fapio continwwm clwstwr ar gyfer disgyblion dwyrain Caerdydd a'r wybodaeth, sgiliau a'r profiadau sy'n deillio o hynny Ysgolion: Berllan Deg Bro Eirwg Glan Morfa Pen-y-Groes Pen y Pîl #ClwstwrBroEdern #joio Music credit: Stockaudios

The Bro Edern Cluster Curriculum

An introduction to our vision for the Edern Vale Cluster Curriculum A celebration of the cluster collaboration as we map out a cluster continuum for east Cardiff pupils and the resulting knowledge, skills and experiences.

Cwricwlwm Clwstwr Bro Edern - Cluster Curriculum

Cyflwyniad i'n gweledigaeth ar gyfer Cwricwlwm Clwstwr Bro Edern Dathliad o'r cydweithio yn y clwstwr wrth i ni fapio continwwm clwstwr ar gyfer disgyblion dwyrain Caerdydd a'r wybodaeth, sgiliau a'r profiadau sy'n deillio o hynny.

 

Gweledigaeth y Clwstwr

 

Bwriad Cwricwlwm Clwstwr Bro Edern yw diwallu anghenion ein disgyblion, sy’n dod o gefndiroedd amrywiol mewn dalgylch gymysg yn Nwyrain Caerdydd, prifddinas Cymru. 

Mae’r Pedwar Diben wrth galon Cwricwlwm Clwstwr Bro Edern. Er mai dibenion hir dymor yw’r rhain, maent angen sylw dyddiol er mwyn cael eu gwireddu.

Wrth i ni arwain disgyblion sy’n falch o’u treftadaeth ddinesig yn ein prifddinas, mae Cymreictod, yr iaith Gymraeg a’i datblygiad hanesyddol yn greiddiol i’n gweledigaeth.

Mae plethu meysydd ein cwricwlwm yn bwrpasol yn sicrhau bod disgyblion Clwstwr Bro Edern yn elwa o ehangder y cwricwlwm tra’n canolbwyntio ar yr Hyn sy’n Bwysig. 

Mae’r bobl a astudir yng Nghwricwlwm Clwstwr Bro Edern yn drawsdoriad amrywiol ac yn cynnwys modelau rôl sy’n ysbrydoliaeth i’r holl ystod o ddisgyblion yn y clwstwr.

Wrth gael eu magu mewn dinas aml-ddiwylliannol ble mae cyd-fyw a chyd-dynnu’n rhan allweddol o fywyd beunyddiol, mae ennyn goddefgarwch a pharch yn ein disgyblion yn hanfodol. 

Mae annog uchelgais yn ein disgyblion yn golygu datblygu sgiliau a strategaethau cadarn i’w galluogi i wynebu llwyddiant a methiant. Mae dyfalbarhad a gwydnwch yn allweddol fel rhan o’r feddylfryd twf a fegir yn ein disgyblion. 

Gwybodaeth gadarn sy’n gosod y sylfaen i ddisgyblion y clwstwr elwa o sgiliau a phrofiadau y gellir eu trosglwyddo i amryw o gyd-destunau heddiw, ac yn y dyfodol. 

Mae gan ysgolion y clwstwr y gallu i drawsnewid bywydau ein disgyblion. Dyma ble maen nhw’n ennill yr wybodaeth, y sgiliau a’r profiadau a fydd yn cyfoethogi gweddill eu bywydau.

Mae’r gwreiddiau ac adenydd yn logo’r Clwstwr yn crisialu hyn.

 

Our Cluster Vision

 

The Bro Edern Cluster Curriculum aims to meet the needs of our pupils, who come from varied backgrounds in a mixed catchment area in eastern Cardiff, the capital of Wales.

The Four Purposes are at the heart of the Bro Edern Cluster Curriculum. Despite the fact that they are long-term aspirations, they need daily attention if they are to be realised.

Guiding pupils who are proud of their civic heritage in our capital city means that Welshness, the Welsh language and its historical development are all core to our vision.

Purposefully interweaving the areas of our curriculum ensures that the pupils of the Bro Edern Cluster benefit from the breadth of the curriculum, while concentrating on What Matters.

The diverse range of people studied in the Bro Edern Cluster Curriculum include role models to inspire the whole cross-section of cluster pupils.

Growing up in a multicultural city, where living and getting along with others is a key part of daily life, requires the encouragement of tolerance and respect in our pupils.

Fostering aspiration in our pupils means developing firm skills and strategies, enabling them to face success and failure. Perseverance and resilience are a key part of the growth mindset we nurture in our pupils.

Secure knowledge is the foundation on which cluster pupils gain experiences and build transferrable skills, to be applied today and in the future.

Our cluster’s schools have the ability to transform the lives of our pupils. With us our pupils gain the knowledge, skills and experiences which will enrich the rest of their lives.

The roots and wings in the Cluster logo encapsulate this.

 

 

Trosolygon y Tymor Yma / This Term's Overviews  (ar dudalen dosbarth / on class page)

Cysylltwch â Ni /Contact Us

Ysgol Pen Y Pîl Heol Glan y Môr, Trowbridge, Caerdydd, CF3 1RQ
Top